گواهی سپرده

انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه‌گذاری عام از سوی بانک رفاه

/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%8A%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87/

بانک رفاه کارگران اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه‌گذاری عام مرحله پانزدهم را از روز دوشنبه مورخ 97.04.11 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97.04.17 منتشر می کند. بانک رفاه کارگران اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه‌گذاری عام مرحله پانزدهم را از روز دوشنبه مورخ 97.04.11 لغایت...