کشاورزی

بهره‌برداری از سد تنگ ارم با حمایت بانک صادرات آغاز شد

/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF/

دیبانک: با مشارکت بانک صادرات ایران سد تنگ ارم دشتستان استان بوشهر،در حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت. سد تنگ ارم که با سرمایه‌گذاری ٢٠٠ میلیارد ریال طی ٥ سال به بهره‌برداری رسیده است، حجم ذخیره‌سازی ٤ میلیون متر مکعب آب را دارد و به منظور تقویت سفره آب‌های زیر...