کارت شهروندی

خدمات بهتر در ناوگان حمل و نقل شهری با استفاده از کارت شهروندی

/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A/

شهردار دامغان با تاکید بر آمادگی این شهرداری برای صدور کارت شهروندی در شهر دامغان ،گفت: قطعا در کوتاهترین زمان زیر ساخت های لازم برای همکاری با بانک شهر در این خصوص فراهم می‌شود. به كزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، مسلم نصرتی با اشاره به خدمات متفاوت این بانک نسبت به سایر...