پست بانک

خدمات پست‌ بانک‌ از عوامل توسعه روستا است

/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

محمد محمدپور عمران، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در بازدید از پست بانک استان مازندران گفت: خدمت‌رسانی این بانک در مناطق محروم و روستائی موجب توسعه اقتصادی این مناطق شده و به تبع آن به توسعه فرهنگی و اجتماعی روستاها نیز کمک کرده که شایسته تقدیر است. ‫‬وی عاملیت پرداخت...