پایانه فروش

جشنواره بانک گردشگری برای پایانه‌های فروش

/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/

جشنواره پایانه‌های فروشگاهی بانک گردشگری با اهداف ترویج خدمات این حوزه و رفع نیازهای صاحبان کسب‌وکار آغاز شد. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در راستای ترویج خدمات گسترده بانک در حوزه پایانه‌های فروشگاهی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کاهش استفاده از کاغذ در معاملات و ارائه خدمات به...