همراه بانک

رشد بیش از 222 درصدی تراکنش درگاه های اینترنتی بانک صادرات

/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-222-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA/

آمار بانکداری الکترونیک بانک صادرات ایران، همچنین حکایت از افزایش ٦٠ درصدی انتقال وجه از طریق پایانه های فروش، رشد ٥٥ درصدی مبالغ انتقال داده شده توسط همبانک و افزایش ٢٧ درصدی حجم تراکنش های ٥١٣٤ خودپرداز بانک صادرات ایران در اردیبهشت ماه سال جاری دارد. ​تراکنش های ماهانه درگاه های پرداخت...