علوم پزشکی

بانک ملی، دو دستگاه آمبولانس به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اهدا کرد.

/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/

بانک ملی ایران در راستای حمایت از زیرساخت های بهداشت و درمان کشور، دو دستگاه آمبولانس به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اهدا کرد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، حمید دهباشی رییس اداره امور شعب استان خراسان جنوبی بانک در مراسم اهدای دو دستگاه آمبولانس مذکورگفت: بانک ملی ایران بانکی برآمده...