خوداشتغالی

حمایت تسهیلاتی بانک قرض الحسنه مهرایران از مددجویان کمیته امداد

/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران در حاشیه مراسم انعقاد تفاهمنامه با کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) بیان داشت: این بانک در راستای توان بخشی و توسعه اشتغال مددجویان کمیته امداد، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه خوداشتغالی و مشاغل خانگی اختصاص...