بروزرسانی

به‌روز رسانی سامانه‌های خدماتی بانک پاسارگاد

/%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF/

بانک پاسارگاد اعلام کرد؛ با توجه به تغییر ساعت رسمی کشور در ساعت 24 مورخ 1397/06/30 ، سامانه سوئیچ کارت این بانک از ساعت 23:55 روز جمعه 1397/06/30 به مدت حدود یک ساعت تا ساعت 01:00 قدیم (00:00 جدید) روز شنبه مورخ 1397/06/31 جهت به روزرسانی، خارج از سرویس خواهد بود.