ایرانسل

با «بام» شارژ خودکار ایرانسل و اینترنت رایگان بگیرید

/%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF/

مشتریان عضو سامانه بام بانک ملی ایران می‌توانند سیم کارت ایرانسل خود را از طریق این سامانه به صورت خودکار شارژ کنند و از هدیه اینترنت رایگان بهره مند شوند. مشتریان عضو سامانه بام بانک ملی ایران می‌توانند سیم کارت ایرانسل خود را از طریق این سامانه به صورت خودکار شارژ کنند و از هدیه اینترنت...