البرز ایرانیان

اطلاعیه شماره 3 و4 بانک تجارت برای سپرده گذاران البرز ایرانیان

/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86/

در اجرای مصوبه سران محترم قوا، بانک تجارت در اطلاعیه های جداگانه از آغاز مرحله دوم پرداخت وجوه سپرده گذاران تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ، در اطلاعیه شماره 3 این بانک از سپرده گذاران تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان با سپرده تا 10 میلیارد ریال...