اصفهان

بانك تجارت در فرودگاه اصفهان ارز مسافرتي پرداخت مي كند

/%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/

بانک تجارت در فرودگاه اصفهان ارز مسافرتی پرداخت می کند به منظور تسهیل مسافرتهای خارجی هموطنان ، بانک تجارت در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان نیز نسبت به پرداخت ارز مسافرتی به متقاضیان اقدام می کند. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ، رضا کیا مدیر شعب این بانک در استان اصفهان با اعلام...