اروپا

بانک پاسارگاد به کانون بانک های ایرانی در اروپا پیوست

/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%BE%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA/

بانک پاسارگاد با دریافت لوح عضویت از کانون بانک های ایرانی در اروپا به این مجموعه پیوست. کانون بانک های ایرانی در اروپا (Association of Iranian Banks in Europe) به عنوان یک نهاد مستقل با هدف تحکیم روابط اقتصادی و بانکی و تسهیل در تجارت بین ایران و اروپا در پاییز سال 1396 در آلمان تأسیس شد....